google-site-verification=gtjKFkGjM5AXedRbxV_1EptHiTLoxBqO9HfJudWN3WA
Polityka prywatności

Witamy na stronie internetowej www.himtek.pl. Właścicielem jest Himtek Sp. Z O.O z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 53A, 51-124 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001010972, posiadająca NIP  525-29-37-944 oraz kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł .

Na niniejszej stronie wyjaśniamy Państwu obowiązujące w Himtek Sp. Z O.O. zasady przetwarzania wszelkich informacji, jakie Użytkownik może nam udostępnić podczas korzystania z naszej strony internetowej.

 • Himtek Sp. Z O.O informuje, że przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających serwisy w domenie himtek.pl, a przetwarzanie danych pozyskanych od Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z obowiązującymi w Himtek Sp. Z O.O zasadami bezpieczeństwa i poufności (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • Na niniejszej stronie Użytkownik znajdzie podstawowy opis produktów i usług, a także otrzymać najnowsze informacje oraz oferty poprzez obsługę zapytań przez formularz

Prezentacja oferty lub informacji Przedstawiona na stronie internetowej oferta, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

 • Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.
 • Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.